Drei Kinder sitzen auf einer Treppe und gucken in die Kamera
© Samer Daboul

به «ساحه تو» خوش آمدید!

والدین گرامی ،
همه کودکان داستان ها را دوست داردند
هنگام حکایت کردن و خواندن یک داستان با صدای بلند می
توانید یکجا با فرزندتان با داستان های مختل یف آشنا شوید .
مطمئنا، فرزند شما از این کار لذ ت زیادی خواهد برد .

پس بیایید ر شوع کنیم! در اینجا می توانید کتاب مصو ر
« Wimmelbuch را به زبان خود بیابید.

 

کوکو، گربه، کجاست؟

وزی با سوفیا، انِسِ و امیر

وزی با سوفیا، انِسِ و امیر

وزی با سوفیا، انِسِ و امیر

در راه با الیف واژه نامه ت وصوی ری م من ا– ک لِِتاب پر ا کز تصاویر

در راه با الیف واژه نامه ت وصوی ری م من ا– ک لِِتاب پر ا کز تصاویر

اما فواید دیگری ن ی ی دارد .
زیرا از طریق بلندخو اندن و حکایت کردن :
• زمان خو ر ش را با فرزند خود می گذرانید .
• فرزند شما کلمات جدیدی ر ا یا د می گ ید .
• ایده های جدید در ش فرزن دتان پیدا می شود .
• فرزند شم ا احساس همدردی با افراد دیگر را یاد می
گ ید .
• فرزند شما دانش بیشری بدست می آورد .
• فرزند شما مشتاق می شود که خودش کتاب
بخوان د .
• فرزند شما برای مدرسه به شکل به ر ی آماده می شو د.

شما می توانید بلافاصله ر شوع به خواندن کنید!

شما می توانید انتخاب کنید :
به کدام زبان می خواهید به علاقه کتاب را بلند بخوانی د ؟
چون خواندن با صدای بلند به هر زبا ی ن خوب است !
آیا زبان شما در ترجمه ها گنجانده نشده است ؟
مشکلی
ً
این اصلا نیست .
شما فقط می توانید عکس ها را با فرزن د خود یکج ا مشاهده
کنید .
و در این روند، از خود یک داستان اخ ریاع کنید

 

چند نکته رهنما ن در مور د خواندن با صدای بلند :

خواندن در زندگ روزمره هر وقت ممکن است !
ح ر ت 5 دقیقه خواندن با صدای بلند شگرم کننده است .
و به رشد کودک شما کمک می کند .
لازم نیست کل کتاب مصور-ویملبوخ را یکبار با صدای بلند
بخوانید .
شما فقط می توانید چند صفحه را بخوانید .
اجازه دهید فرزندتان تصمیم بگ ی د :
تا کدام صفحه را باید امروز برایش بلند بخوانید .

با فرزندتان صحبت کنید !

شاید فرزندتان هنگام خواندن حرف شما را قطع کند

این کاری بدی نیست .

زیرا صحبت در مورد تصاویری که دیده و چ ی ی های ک ه شنیده

است ن ی ی مهم است

به عنوان مثال، سوالات-جستجو در این کتاب وجود دارد .
سپس می توانید به همراه فرزندتان چ ی یها ن را که در تصاویر

می بینید جستجو کنید . بعد اسم این چ ی یها را بگویید

 فرق

نمی کند به زبان آلما ی ن باشد یا هر زبان دیگری

همچن ی ی می توانید سوالات-جستج و از خود بسازید .

به عنوان مثال

همه چ ی یهای شخ موجود در این کتاب را «

» . پید ا کنید

لازم نیست ه رنپیشه یا آکتو ر باشید !
برای خواندن لازم نیست یک ه ییپیشه یا آکتو ر باشید .
فرزند شما دوست خواهد د اشت که برایش با صدا بلن د
بخوانید .
همچن ی ی، شم ا باید در جریان خواندن احساس خوین داشته
باشید .
همچن ی ی می توانید گاهی بلندتر و گاهی آرام تر بخوانید .
یا گاهی تندتر و گاهی کندتر .
همانطور که با داستان سازگار باش د.

Nach oben scrollen
Jetzt spenden!